Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Tilkobling av vann

Ibestad Vassverk SA er ett privat vannverk hvor abonnentene eier en andel hver. For å bli andelseier må man søke om det. Det er utarbeidet eget søknadsskjema. Det finner du her. Pris for kjøp av andel og for tilkobling vil fremkomme av prisliste på vannverkets hjemmeside.

Det er utarbeidet et eget reglement for vannverket. Reglementet er godkjent av årsmøtet. 

 

Vedtatt 7. Januar 1954 med endringer sist vedtatt i 2012

                  Presiseringer,  2020

§1

   Ibestad Vassverk SA  (IVV)  besørger:

*   Legging, og reparasjon av lekkasjer på alle hovedledninger.
*   Legging av stikkledninger utføres og bekostes i sin helhet av abonnenten fra hoved-ledning til og med innvendig stoppekran. Abonnenten må også besørge utvendig  stoppekran montert på hensiktsmessig plass utenfor bygning.  Legging og utstyr skal være i henhold til IVVs krav og anvisninger, samt alle offentlige bestemmelser for legging. Entreprenør skal ha aktuell autorisasjon.

*   Reparasjoner av stikkledninger utføres av IVV inntil stoppekran/2m fra bygning.

Med forskriftsmessig menes at IVV skal foreta/anvise tilknytting til hovedledning, og godkjenne legging, som skal være absolutt frostfri. Bygningseier er selv ansvarlig ved frosset stikkledning.  Anboring skal foretas av IVV, eller den som i hvert tilfelle godkjennes.
    Det advares mot at ikke kvalifiserte eller godkjente klusser med anboring, utstyr, stengeventiler, lufteventiler etc.  Eventuelle skader eller følgeskader som dermed oppstår vil skadevolder holdes ansvarlig for.


§2

     Huseiere og andre som ønsker å bli abonnent, må sende skriftlig søknad til IVV for å bli medlem av laget.  Ingen kan bli medlem før det er innbetalt for minst en andel til laget, og at man skriftlig har erkjent vedtekter og reglement. Det skal også være innhentet tillatelse fra Ibestad Kommune for utslipp av spillvann, som skal vedlegges søknaden. 

Der IVV ikke tidligere har gravetillatelse på aktuell eiendom, må ny abonnent selv sørge for slik tillatelse fra vedkommende grunneier.

 

§3

     Verket har rett til å utføre grave- og reparasjonsarbeider på område der det går hoved/ stikkledning, og hvor tillatelse foreligger. 

Likeledes rett til å kontrollere stikkledninger ute, fra tilknytting på hovedledning til hovedstoppekran, og videre inne i bygningen ved mistanke om evt. nettfeil, f.eks. lekkasje på fylleautomatikk på vannklosett, lekkende sikkerhetsventiler, eller andre ikke godkjente eller feilfungerende  installasjoner.

Verket tar ikke ansvar for asfalt, brostein eller annet som er lagt over en hoved- eller stikkledning i ettertid og som vil fordyre reparasjonen. Slike tilleggskostnader må vedkommende huseier bekoste. Frost eller frostskader på stikkledninger har IVV intet ansvar for, kfr. §1.

IVV kan pålegge abonnenten å tette lekkasjer på stikkledninger som verket ikke har lagt og dermed ikke har ansvar for.  

Årsaken til at det er viktig å oppdage lekkasjer tidlig, og å reparere dem, er at vannrensing har sin pris, og unødig tapping betyr økte kostnader pr.  m, samt at  IVV også betaler tilsynsgebyr for det volum vann som blir tappet fra dammen. Gjelder også vanning ute.  Avgiften inngår i årsavgiften, og er gebyr pålagt av Mattilsynet. 
Alle rør og kraner skal være av beste kvalitet og skal være sertifisert. 

§4

   Større anboring enn 1” skal ikke nyttes i vanlig enebolig .  Alle innlegg i hus må legges slik at det er lett å komme til for reparasjon. Installasjoner skal være utført etter de til enhver tid gjeldende offentlige forskrifter, og være forhåndsmeldt til IVV for kontroll.  Alle pålegg fra daglig leder i IVV skal være oppfylt før vann kan påsettes. (Gjelder nybygg og større reparasjoner/restaureringsarbeider.).

 

§5

     IVV har normalt høyt trykk ved vanninntak i bygg/anlegg. Abonnent må selv installere og vedlikeholde trykkreduksjonsventil, og justere denne til maks 6 Kp/cm2.     

 

§6

    I branntilfelle har styret rett til å stenge alle ledninger som ikke blir brukt til brannslukking.  

 

§7

    I tilfelle minsket vanntilførsel i lengre  frost- eller tørkeperioder skal abonnentene rette seg etter de pålegg om å minske vannforbruk som styret i IVV pålegger.   

 

§8

   Når en eiendom selges/overføres til en annen eier, skal den første eieren sende inn melding om det.

Hvis en slik melding ikke blir sendt, er første eier ansvarlig for å betale vannavgift og de utlegg som kommer med evt. oppgraving og frakobling av aktuell stikkledning til eiendommen eller vedkommende abonnent, inntil oppgjør foreligger. Neste eier må i så fall betale ny andel til foretaket, og ny tilknytting. Første eiers andels-innskudd kan inndras og benyttes som delbetaling til foretaket.

 

§9

       Abonnentene er pliktig til å melde fra til styret om alt som har innvirkning på fastsetting av vannavgifta, f.eks. tilleggsleilighet i boligen, til- eller fraflytting , enslig eller bebodd av flere. Tilknytting av "interne stikkledninger" fra abonnent til bruk i andre bygg/ brukereinstallasjoner på samme eiendom er ikke tillatt, uten etter skriftlig godkjenning. IVV forbeholder seg retten til å ilegge tilleggsgebyr.

 

§10

     Abonnenten skal betale vannavgiften forskuddsvis. Vannavgiften følger kalenderåret, fom 1. januar tom 31. desember.

 

§11

     Dersom vannavgiften eller andre krav fra verket ikke blir betalt i rett tid, har IVV rett til å stenge vanntilførselen til vedkommende abonnent, som da må betale et gebyr med tillegg av de utlegg som er påført verket før eventuell ny tilkobling av vannet.  Ved en slik stenging skal verkets daglige leder ha fri tilgang til abonnentens stoppekran for plombering. Brytes plomberingen, vil det bli anmeldt, og abonnentens andel kan bli inndratt.


Oppsigelse av abonnement,  eller plombering av hovedstoppekran må være innmeldt innen utgangen av  kalenderåret. Dersom ikke, vil avgiften løpe også påfølgende år. 
Dødsfall er unntatt .


§12

Vannverket kan ikke gjøres ansvarlig for skader på stikkledninger som skyldes brudd i dam eller ledninger og som medfører stopp i forsyning, misfarget vann og lignende. 

Ved planlagt avbrudd på vannforsyning grunnet vedlikehold varsles abonnentene med  SMS-melding.  Abonnentene bør melde mobiltelefon-nummer til IVV slik at SMS-meldinger er mulig. 
Ved uventet avbrudd vil ab. bli varslet snarest mulig.

 

§13

For brudd mot dette reglement og instruks kan styret ilegge gebyr dersom ikke den almene lovgivingen fører til strengere straff. Unntak kan gjøres av årsmøte etter tilrådning av styret.

 

 

 

 

For retningslinjer i forbindelse med anlegg for vann, vises til disse publikasjoner som

må betraktes som retningsgivende:

 

Normalreglement for sanitæranlegg.         Administrative bestemmelser.

                                                                       Tekniske bestemmelser

                                                                       htt://www.kf.kommorg.no

Forskrift om vannforsyning og drikkevann:  lovdata.no

 

Plan og bygningsloven, §§ 7, 67, 70, 77, 87, 89, 92b og kap XVI-XIX : lovdata.no

 

 

 

 
Utskriftsvennlig versjon 

 

 

Ibestad Vassverk SA
Mellomveien
9450 Hamnvik

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org.nr.: 954 225 267

Telefon: 77 09 54 95
Telefax: 77 09 54 75
Mobil: 957 80 103

Joomla 2.5 Templates designed by InMotion Hosting Reviews