Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Vedtekter

VEDTEKTER FOR IBESTAD VASSVERK SA

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Ibestad Vassverk SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted

Forretningskontoret er i Ibestad kommune, med forretningsadresse Mellomvegen, 9450 Hamnvik.

3. Virksomhet

Foretaket skal drive vannverk med uttak, rensing og distribusjon av vann. Formålet er – der dette er teknisk og økonomisk forsvarlig, å forsyne alle andelshaverne med kvalitetsmessig godt vann i tilstrekkelige mengder i henhold til lover og forskrifter. Foretaket skal også kunne tilby salg av tjenester og materiell som er naturlig for virksomheten, og skal kunne delta i andre virksomheter alene eller sammen med andre der dette faller naturlig inn og som vil styrke selskapets formål. Virksomhetens avkastning blir stående i virksomheten.

4. Andelsinnskudd, tilknytningsavgift og årsavgift

Følgende økonomiske begreper foreligger for vannleveranser;

Andelsinnskudd: Innkreves ved første gangs innmelding som medlem. Gir status som medlem og stemmerett på årsmøte. Hver andel skal være på kr 2.000,-.

Tilknytningsavgift: Avgift til andelshaver som belastes for hver stikkledning. Tilknytningsavgiften er kr 3.000,- fra 1.6.2000. Denne indeksreguleres deretter hvert 5. år iht konsumprisindeksen.

Årsavgift: Årlig avgift som betales av andelshaver for bo-enhet, driftsenhet eller foretak. En andel kan belastes flere årsavgifter. Årsavgiften kan være en fast avgift eller avgift beregnet etter forbruk. Årsavgiften betales etter det til enhver tid gjeldende betalingsregulativ utarbeidet av styret.

Andelskapitalen og medlemstallet kan variere. Det må betales minst en årsavgift for hver bo-enhet i bolighus. Større forbrukere for eksempel kommunen, industrielle tiltak og lignende, tegner andeler, tilknytningsavgifter og årsavgifter etter avtale med styret. Blir det ikke enighet om slik avtale, kan saken ankes inn for årsmøtet. Bare andelshavere har rett til vann fra verket. I unntakelsestilfelle kan andre få vann etter reglement og instruks fra styret. Andelsinnskudd skal ikke forrentes. Andelene følger eiendommen slik at forrige eier må overdra andelene til neste eier. Ut over dette, er ikke andelene omsettelige. Andelshaver som vil melde seg ut, må sende skriftlig varsel til styret. Utmeldinga blir da gjeldende fra 1. januar kommende år dersom vedkommende har ordnet det økonomiske mellomværet sitt med laget. Finner årsmøtet at ei utmelding ikke skader laget, kan det gjøre vedtak som lemper på reglene for utmelding. Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd.

5. Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer: Godskriving av foretakets egenkapital

6. Styre og daglig leder

Styret skal bestå av 5 medlemmer. Årsmøtet velger styreleder og nestleder for ett år av gangen. Valgperioden for styremedlemmene er tre år. Etter første år går ett medlem ut etter loddtrekning, andre året to etter loddtrekning. Senere går styremedlemmene ut etter tur to eller en hvert år. Det er anledning til gjenvalg, men vedkommende kan kreve seg fritatt for like lang tid som vedkommende har fungert. Årsmøtet velger også 3 varamedlemmer som rangeres fra 1 til 3. Foretaket skal ikke ha daglig leder. Styret leder drifta av selskapet i samsvar med vedtektene og årsmøtet sine vedtak, fastsetter den årlige vannavgift, tilsetter tjenestemenn og fastsetter lønna deres. Ellers skal det ta seg av foretakets interesse på beste måte, og avgjøre alle saker som ikke særskilt er tillagt årsmøtet til avgjørelse.

7. Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet.Ordinært årsmøte søkes avholdt innen utgangen mai hvert år. Styret sender skriftlig innkalling til årsmøte til alle med kjent adresse. Framlegg til særskilte saker må være kommet til styret senest 14 dager før årsmøtet. Styrelederen, eller i hans fravær nestlederen, leder møtet. Er begge disse fraværende, velger årsmøtet en oppmann til å styre møtet.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd
  2. valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisor
  3. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet

Årsmøtet gjør også vedtak om opptaking av lån og utviding av verket. I spesielle tilfeller kan styret uten årsmøtets godkjenning oppta lån på inntil kr 250.000,-. Beløpet indeksreguleres etter konsumprisindeksen hvert 5. år etter år 2000.

Årsmøtet gjør også vedtak om utmelding av gamle medlemmer i samsvar med søknad fra disse og innstilling fra styret, og gjør ellers vedtak i alle saker som styret legger fram.

På årsmøtet har medlemmene ved sitt oppmøte en stemme hver og kan gi et myndig medlem av husstanden sin, styrer eller forpakter eller juridisk person fra foretak skriftlig fullmakt til å møte for seg. Med medlem menes i denne sammenheng andelshaver med en eller flere andeler.

Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer, så sant ikke annet er fastsatt i loven. I tilfelle stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget. Vedtektene kan kun endres på ordinært årsmøte hvor minst halvparten av medlemmene møter. Et slikt vedtak må ha minst 2/3 flertall. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall medlemmer tilstede, kan etterfølgende ordinære eller ekstraordinære årsmøte vedta forslaget med 2/3 flertall blant de fremmøtte.

8. Ekstraordinært årsmøte

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finnes påkrevd. Styret skal også innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

9. Avgrensing av ansvar mellom andelseier og foretaket

Ibestad Vassverk SA bærer alle reparasjonsutgifter på stikkledninger inntil 2 meter fra grunnmuren. Andelshaver skal montere utvendig stoppekran godkjent av verket (gjelder nyanlegg etter 9/5-2001).

10. Instruks og reglement

Styret sørger for reglement og instruks som abonnentene har å rette seg etter. Årsmøtet kan foreta endring.

11. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet ved at minst 2/3 av medlemmene er tilstede og at det blant disse er 2/3 flertall. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall medlemmer tilstede, kan etterfølgende ordinære eller ekstraordinære årsmøte vedta forslaget med 2/3 flertall blant de fremmøtte.

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål bestemt av årsmøtet.

oOo

Utskriftsvennlig versjon

Ibestad Vassverk SA
Mellomveien
9450 Hamnvik

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org.nr.: 954 225 267

Telefon: 77 09 54 95
Telefax: 77 09 54 75
Mobil: 957 80 103

Joomla 2.5 Templates designed by InMotion Hosting Reviews